Poskytujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro naše registrované pacienty a akutní ošetření všem pacientům. Registrujeme pacienty starší 18 let (výjimečně mladší).

Praktický léka
ř figuruje v systému zdravotní péče jako průvodce pacienta. Je prvním článkem, který s nemocným pacientem přijde do styku. Provádí, spolu s lékaři jiných specializací, diagnostiku všech poruch zdraví a tyto pacienty také léčí sám nebo ve spolupráci se specialisty. Na rozdíl od jiných evropských zemí, pacient v České republice nemusí mít doporučení k vyšetření lékařem od svého registrujícího praktického lékaře.

Seznam poskytované péče1
Diagnosticko-léčebná
Diagnostika a léčba poruch zdraví.

Dispenzární
Pravidelné, dlouhodobé sledování a hodnocení zdravotního stavu a léčby chronických onemocn
ění2.

Preventivní
Vyhledávání
časných příznaků onemocnění a léčba stavů, o kterých víme, že zvyšují nemocnost a/nebo úmrtnost s cílem zlepšení životní vyhlídky. Základním nástrojem v rukou praktického lékaře je všeobecná preventivní prohlídka.

Posudková
Posuzování zdravotního stavu vzhledem k práci, vzd
ělávání, sportu, řízení motorových vozidel a dalších činností na žádost správního orgánu, zaměstnavatele a nebo pacienta.

Pracovn
ělékařská
Péče o zdraví zam
ěstnanců, která zahrnuje hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, posuzování zdravotní způsobilosti k práci (pracovnělékařské prohlídky), poradenství na ochranu zdraví při práci, před úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci, dohled na pracovištích a nad výkonem práce3. Pracovnělékařské služby poskytujeme na základě smlouvy se zaměstnavatelem. Vyjma nemocí z povolání a následných pracovních prohlídek tyto služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, cena je smluvní. Pro více informací nás kontaktujte.

Seznam slu
žeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas4
Neposkytujeme slu
žbu, ke které je vyžadován písemný souhlas.


publikováno 4. 2. 2018
Poskytované zdravotní služby